Winkelwagen

Afrekenen stap 1

Als u al geregistreerd bent, log dan hier in

verzendadres bewerken
Zelfde als factuuradres
Bewerken verzendadres
NaamUnieke codePrijsHoeveelheidBTWKortingTotaal
 
Totaal artikelprijzen

Gekozen verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd
Afrekenen stap 2

U moet eerst uw factuur/verzend-gegevens invullen voordat de mogelijke verzendopties in uw land getoond kunnen worden

Onze excuses, geen verzendmethode komt overeen met de kenmerken van uw bestelling. Neem alstublieft contact met ons op.

 
Totaal:
0,00 €
0,00 €
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden:

De bestelde artikelen worden normaliter binnen twee werkdagen verstuurd. Indien artikelen niet voorraad zijn en niet binnen een termijn van een week geleverd kunnen worden kan de overeenkomst zo wel door de koper als ver koper wordt ontbonden.

De standaard garantie termijn is 12 maanden. zie ook Retourgarantie voor meer informatie.

Er zijn uitzonderingen op de garantietermijn, zoals rookgeneratoren bij tanks, dit wordt aangegeven in de productomschrijving.

TWR-TRADING is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen tijdens transport.

Wel nemen wij onze verantwoordingen en zullen altijd de belangen van onze klanten beschermen.

De koper is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De koper dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.

Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u daarvan TWR-TRADING zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (via e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TWR-TRADING de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren in overleg met de koper.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen,

heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan TWR-TRADING te retourneren.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

De verzendkosten van de retour zenden zijn voor de koper. Uiteraard zorgt de klant ervoor dat het artikel goed verpakt is.

Indien de koper gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt TWR-TRADING zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de koper aan TWR-TRADING betaalde bedrag.

Totaalbedragen van bestellingen dienen door de koper uiterlijk binnen 10 dagen te zijn bijgeschreven op ons rekeningnummer NL43 RABO 011.82.41.311

TWR-TRADING is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van TWR-TRADING.

TWR-TRADING is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien TWR-TRADING, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan

een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

In geval van overmacht is TWR-TRADING niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen,

respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover

de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of

niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of

gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

voor verdere informatie omtrent garantie kunt u vinden onder http://twr-trading.nl/retourgarantie/

Alle gegevens onder voorbehoud van typefouten